ശ്രീമതി പുഷ്പ രാധാകൃഷ്ണൻ (HoD, Department Of English Bharatiya Vidya Bhavan(Rtd) ,New Delhi)വിദ്യാപീഠത്തിൽ ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഓറിയന്റേഷൻ ക്ലാസ് നടത്തി. വിഷയം: ഭാഷാ നൈപുണ്യവും, വ്യാകരണവും🙏🙏

ശ്രീമതി പുഷ്പ രാധാകൃഷ്ണൻ (HoD, Department of English Bharatiya Vidya Bhavan(Rtd) ,New Delhi)വിദ്യാപീഠത്തിൽ ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഓറിയന്റേഷൻ ക്ലാസ് നടത്തി. വിഷയം: ഭാഷാ നൈപുണ്യവും, വ്യാകരണവും🙏🙏

ശ്രീമതി പുഷ്പ രാധാകൃഷ്ണൻ (HoD, Department of English Bharatiya Vidya Bhavan(Rtd) ,New Delhi)വിദ്യാപീഠത്തിൽ ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഓറിയന്റേഷൻ ക്ലാസ് നടത്തി. വിഷയം: ഭാഷാ നൈപുണ്യവും, വ്യാകരണവും🙏🙏
WhatsApp
WhatsApp
Call Us Facebook YouTube