വിദ്യാപീഠത്തിന് അഭിമാനം🙏Central Sanskrit University Affiliation കിട്ടിയതിനു ശേഷം ആദ്യമായി കിട്ടിയ Final Result ... Degree പരീക്ഷ എഴുതിയ എല്ലാ കുട്ടികളും First Class വാങ്ങി Pass ആയി. Central Sanskrit University A++grade ഉള്ള University ആണ്. Congratulations To The Winners 🙏🤝

വിദ്യാപീഠത്തിന് അഭിമാനം🙏Central Sanskrit University Affiliation കിട്ടിയതിനു ശേഷം ആദ്യമായി കിട്ടിയ final result ... Degree പരീക്ഷ എഴുതിയ എല്ലാ കുട്ടികളും first class വാങ്ങി pass ആയി. Central Sanskrit University A++grade ഉള്ള University ആണ്. Congratulations to the winners 🙏🤝

WhatsApp
WhatsApp
Call Us Facebook YouTube