വിദ്യാപീഠത്തിൽ (05/07/2023) ഗുരുകുലസമ്പ്രദായത്തിലൂടെശാസ്ത്രപഠന०* : *_ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്തെല്ലാ०_* എന്ന വിഷയത്തിൽ ഏറാഞ്ചേരി ഹരിഗോവിന്ദൻ നമ്പൂതിരി സെമിനാർ നടത്തി. കുലപതി, പ്രിൻസിപ്പൽ ബ്രഹ്മശ്രീ ബാലകൃഷ്ണ ഭട്ട് സ്വാഗതവും, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ബ്രഹ്മശ്രീ ശ്രീനിവാസൻ പോറ്റി കൃതജ്ഞതയും , കുലപതി ബ്രഹ്മശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യൻ നമ്പൂതിരി ആശംസയും നേർന്നു.

വിദ്യാപീഠത്തിൽ (05/07/2023) ഗുരുകുലസമ്പ്രദായത്തിലൂടെശാസ്ത്രപഠന०* : *_ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്തെല്ലാ०_* എന്ന വിഷയത്തിൽ ഏറാഞ്ചേരി ഹരിഗോവിന്ദൻ നമ്പൂതിരി സെമിനാർ നടത്തി. കുലപതി, പ്രിൻസിപ്പൽ ബ്രഹ്മശ്രീ ബാലകൃഷ്ണ ഭട്ട് സ്വാഗതവും, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ബ്രഹ്മശ്രീ ശ്രീനിവാസൻ പോറ്റി കൃതജ്ഞതയും , കുലപതി ബ്രഹ്മശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യൻ നമ്പൂതിരി ആശംസയും നേർന്നു.

വിദ്യാപീഠത്തിൽ (05/07/2023)  ഗുരുകുലസമ്പ്രദായത്തിലൂടെശാസ്ത്രപഠന०* : *_ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്തെല്ലാ०_* എന്ന വിഷയത്തിൽ ഏറാഞ്ചേരി ഹരിഗോവിന്ദൻ നമ്പൂതിരി സെമിനാർ നടത്തി. കുലപതി, പ്രിൻസിപ്പൽ ബ്രഹ്മശ്രീ ബാലകൃഷ്ണ ഭട്ട് സ്വാഗതവും, വൈസ്  പ്രിൻസിപ്പൽ ബ്രഹ്മശ്രീ ശ്രീനിവാസൻ പോറ്റി കൃതജ്ഞതയും , കുലപതി ബ്രഹ്മശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യൻ നമ്പൂതിരി ആശംസയും നേർന്നു.
WhatsApp
WhatsApp
Call Us Facebook YouTube