ചെറിയത്ത് നാരായണീയ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെറിയത്ത് ക്ഷേത്രത്തിൽ (തന്ത്ര വിദ്യാ പീഠം) നടന്ന ഏകദിന നാരായണീയ പാരായണം🙏

ചെറിയത്ത് നാരായണീയ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെറിയത്ത് ക്ഷേത്രത്തിൽ (തന്ത്ര വിദ്യാ പീഠം) നടന്ന ഏകദിന നാരായണീയ പാരായണം🙏

ചെറിയത്ത് നാരായണീയ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെറിയത്ത് ക്ഷേത്രത്തിൽ (തന്ത്ര വിദ്യാ പീഠം)  നടന്ന ഏകദിന നാരായണീയ പാരായണം🙏
WhatsApp
WhatsApp
Call Us Facebook YouTube